ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     รางวัลผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ (4 ดาว)

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา โดยคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำนิสิตเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอแนวคิดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในโครงการกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา : บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาเยาวชน บ่มเพาะความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ให้เป็นนักวิจัย/นักประดิษฐ์ที่มีคุณภาพ จากการแข่งขันดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับนิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย นายณัฐกร คนขยัน นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายนพคุณ จงรักษ์ นางสาวสุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ และนางสาววชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล ที่ได้ผ่านการคัดเลือกงาน และได้รับรางวัลติดดาวผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ระดับ 4 ดาว โดยมีเงินรางวัลสนับสนุน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการคัดเลือกผลงานที่มีการนำเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ 

ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 16:15:52

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่