ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 โดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

         เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 11 ณ ตำบลสันโค้ง (ช่วงเช้า) และตำบลบ้านถ้ำ (ช่วงบ่าย) อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  

โดยมีตัวแทนน้อง ๆ นักเรียนจากทั้ง 2 โรงเรียนที่ผ่านการอบรมอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียน (อสม.น.) มาคอยต้อนรับและนำทางในการลงพื้นที่ติดตามโครงการฯ ในครั้งนี้ โดยคณะผู้ดำเนินการติดตามโครงการในครั้งนี้ นำโดย น.ส.สุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายชัยรัตน์ ระยับศรี น.ส.วชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล และน.ส.สุพัตรา วงศ์พรม ภายใต้การดูแลของคณาจารย์สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ซึ่งการลงพื้นที่ติดตามโครงการในครั้งนี้ เพื่อประเมินผลและติดตามผลผลิตอาสาสมัครน้อยประจำโรงเรียนในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมสุขภาพอนามัย (Change agents) ในระดับบุคคล และนำไปสู่ระดับครอบครัว   อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนและครอบครัวให้ดีขึ้นจากเดิมในด้านสุขภาพและด้านอื่นๆ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้รักสุขภาพของตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป


ภาพ :   นัฐพล ปันสกุล   
ข้อมูล/ข่าว :    นัฐพล ปันสกุล   
เพิ่มข่าวโดย :   orawan.po@up.ac.th   วันที่/เวลา :26/8/2562 15:47:59

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่