ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์
 

     คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA)
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เนติ เงินแพทย์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกรรมการ ดร.สุพรรณิการ์ ลดาวัลย์
อาจารย์สังกัดคณะสหเวชศาสตร์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และดร.สนธยา สุขยิ่ง
อาจารย์สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกรรมการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จูหว้า อาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์
เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โดยมี ศ.นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ แก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการดำเนินงานระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เพื่อนำผลการประเมิน ไปปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ต่อไปสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

ภาพ :   -   
ข้อมูล/ข่าว :    -   
เพิ่มข่าวโดย :   nantawat.mu@up.ac.th   วันที่/เวลา :19/8/2562 6:43:01

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่