ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์


บุคลากร


นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์.wasuchon.ch@up.ac.th


อาจารย์ชลวัชร ชัยชาญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร
อีเมล์.chonlawat.ch@up.ac.th


นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงานคณะ
อีเมล์.saranyu.pi@up.ac.th
เบอร์โทร. 7020


นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์.niratchada.wi@up.ac.th
เบอร์โทร. 7002

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
อีเมล์.nathapong.ke@up.ac.th
เบอร์โทร. 7019

นายพิทักษ์ ตันนันตา
บุคลากร
อีเมล์.phithak.ta@up.ac.th
เบอร์โทร. 7011

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์.Chalita.yo@up.ac.th
เบอร์โทร. 7020

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์.chamaiporn.ma@up.ac.th
เบอร์โทร. 7018

นางปารดา เครืออรุณรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์.parada.ru@up.ac.th
เบอร์โทร. 7019

นายณัฐวุฒิ เครืออินทร์
พนักงานขับรถยนต์
อีเมล์.Cnattawut.ke@up.ac.th
เบอร์โทร. 7002

งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ
งานการเงินและการบัญชี

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test)สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่