ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ข่าวประชาสัมพันธ์


บุคลากร


นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อีเมล์.wasuchon.ch@up.ac.th


อาจารย์ชลวัชร ชัยชาญ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร
อีเมล์.chonlawat.ch@up.ac.th


นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงานคณะ
อีเมล์.saranyu.pi@up.ac.th
เบอร์โทร. 7020


นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์.niratchada.wi@up.ac.th
เบอร์โทร. 7002

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายฯ
อีเมล์.nathapong.ke@up.ac.th
เบอร์โทร. 7019

นายพิทักษ์ ตันนันตา
บุคลากร
อีเมล์.phithak.ta@up.ac.th
เบอร์โทร. 7011

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
อีเมล์.Chalita.yo@up.ac.th
เบอร์โทร. 7020

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
อีเมล์.chamaiporn.ma@up.ac.th
เบอร์โทร. 7018

นางปารดา เครืออรุณรัตน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์.parada.ru@up.ac.th
เบอร์โทร. 7019

นายณัฐวุฒิ เครืออินทร์
พนักงานขับรถยนต์

งานนโยบายและแผน
งานพัสดุ

ปีงบประมาณ 2565

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99664001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007)

งานการเงินและการบัญชี

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเพิ่มพิเศษพนักงานขับรถในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฏิบัติงานของอาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานร่วมกับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการดำเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test)สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2564
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายการและอัตราการเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และแนวปฏิบัติการจ่ายเงินยืม พ.ศ. 2563
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดระยะเวลาการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน พ.ศ. 2563

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่