ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  • 1617
  • อบรม

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
วาระประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12 9/11/2563 10:23:30
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและนวัตกรรม 12/10/2563 10:57:21
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำระบบ เกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อประเมินสมรรถนะบุคลากรตามความเชี่ยวชาญในสายงาน 6/10/2563 16:31:48
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 6/10/2563 16:26:31
วาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่9-63 วันที่25ก.ย. 63 24/9/2563 13:10:35
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงานภายในสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2562 16/9/2563 13:57:14
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้างาน ภายในสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 16/9/2563 13:54:57
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่องมอบหมายรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี ช่วยกำกับดูแลแทน รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2563 16:19:01
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่องมอบหมายให้ผู้รักาาการแทนรองคณบดี กำกับดูแลแทน รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 14/9/2563 16:17:08
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 10/9/2563 13:56:35
Page 1 of 8 (80 items)Prev12345678Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนซื้อจ้าง เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 11/11/2563 14:00:39
แผนซื้อจ้าง เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 11/11/2563 13:58:36
แผนซื้อจ้าง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 11/11/2563 13:57:33
ประกาศเผยแพร่แผนการซื้อจ้างเพิ่มเติมครั้งที่ 5 14/7/2563 11:17:21
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4 30/6/2563 11:23:09
ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 7/5/2563 15:11:49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 1/5/2563 12:20:38
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 7/2/2563 17:04:06
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปี 2563 27/12/2562 14:55:42
ศธ0590.1801-1405-ขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ของคณะแพทยศาสตร์ 11/11/2562 13:36:18
Page 1 of 2 (16 items)Prev12Next
x
รับสมัครงาน 
รับสมัครคัดเลือกบุคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 6/10/2563 16:25:10
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 17/4/2563 20:12:24
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่