ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • + (054) 466 666

 • medicine@up.ac.th

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
แผนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำคณะแพทยศาสตร์ 24/10/2562 12:37:57
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยพะเยา 24/10/2562 12:32:43
ประกาศกำหนดวันเสนอชื่อฯ สรรหานายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำหน่วยเสนอชื่อคณะแพทยศาสตร์ 24/10/2562 12:28:19
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 11:48:29
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๒/๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติให้ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 11:46:27
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 11:45:16
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2562 2/9/2562 11:42:10
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การรับบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 2/9/2562 11:39:02
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 2/9/2562 11:36:55
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2/9/2562 11:35:37
Page 1 of 3 (23 items)Prev123Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ศธ0590.1801-1405-ขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ของคณะแพทยศาสตร์ 11/11/2562 13:36:18
แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ 11/11/2562 13:35:28
แผนการจัดซื้อจัดปี 11/11/2562 13:33:38
สขร.คณะแพทย์-61 11/11/2562 13:31:16
ประกาศแผนน้ำมัน-ปี-62 11/11/2562 13:30:01
จัดซื้อความดันตา 11/11/2562 13:28:18
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2/9/2562 11:51:10
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25
วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ศ. นพ.
โทร 054 466 666 ต่อ 3316
Email : verapol.c@gmail.com
x
สาสน์จากคณบดี 
No data to display
 • 95
  บุคลากรสายวิชากร
 • 75
  บุคลากรสายบริการ
 • 2441
  จำนวนนิสิต

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่