ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษาใหม่ โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปี 2565 24/11/2564 12:00:50
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:31:10
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:28:41
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 23/4/2564 9:15:34
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4483/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ฉบับที่ 2 29/12/2564 16:16:28
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0082/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกาษา 2564 26/11/2564 9:21:17
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0081/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 26/11/2564 9:20:02
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0080/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 26/11/2564 9:18:34
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0079/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 26/11/2564 9:13:02
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 7631/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์พิเศษ คณะแพทยศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 24/11/2564 11:19:01
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 24/11/2564 11:16:57
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0100/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประมวลความรู้รวบยอด หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (Comprehensive Test) ประจำปีการศึกษา 2564 16/11/2564 14:29:02
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0047/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 12/11/2564 16:33:27
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในช่วงระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 23/10/2564 17:27:41
Page 1 of 11 (104 items)Prev123456791011Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99664001) 22/12/2564 15:53:48
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 99663001) 12/11/2564 13:27:36
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90162001) 12/11/2564 13:26:30
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท รหัสโครงการ 90158007) 12/11/2564 13:24:56
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/8/2564 14:18:04
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/8/2564 14:17:01
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/8/2564 14:15:39
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/7/2564 14:19:05
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) ครั้งที่ 2 25/6/2564 10:22:49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:01:32
Page 1 of 2 (17 items)Prev12Next
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน ประจำหลักสูตร วท.บ.สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 10/11/2564 10:07:30
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 อัตรา 10/11/2564 10:05:06
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน10 อัตรา 20/9/2564 9:13:05
ประกาศมหรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน10 อัตรา 14/9/2564 17:02:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 23/8/2564 14:56:35
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 23/8/2564 14:54:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 10/8/2564 12:57:24
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 2/8/2564 16:57:33
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ (สายสนับสนุน) 21/7/2564 8:46:48
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 23/6/2564 9:41:18
Page 1 of 3 (22 items)Prev123Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ |

ข่าวทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์


© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่