ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

School of Medicine, University of Phayao


 มุ่งเน้น 

" ผลิตแพทย์ที่มีภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม " ปรัชญา (Philosophy) 


ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุข แก่มวลมนุษยชาติ
(true success is application of learning to the benefit of mankind) 

 ปณิธาน (Determination) 


ปัญญาและการอุทิศตนเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน
(Wisdom and dedication for community well being)

 วิสัยทัศน์ (vision) 


เป็นโรงเรียนแพทย์ ชั้นนำของล้านนาตะวันออก
(Leading medical school of Eastern Lanna)  พันธกิจ (Mission) 


1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้นำด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4. ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป็นไทย
5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน

 ค่านิยม (Core Values) 


MED UP (School of Medicine, University of Phayao)
M : Moral and service mind เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ,จิตอาสา จิตบริการ
E : Engagement ผูกพัน และภักดีต่อองค์กร
D : Development พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
U : Unity ทักษะการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร
P : Professional มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

 สมรรถนะหลักของสถาบัน (Core Competency) 


มีจิตอาสาและมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภูมิปัญญาดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่