ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานนโยบายและแผน 


มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานนโยบายและแผน โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นางน้ำทิพย์  วรรณโวหาร


ความรับผิดชอบและหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติ

1. ประสานงานรวบรวมโครงการ / กิจกรรม

2. สรุปรายงานแผนปฏิบัติการประจำปี

3. จัดทำของบประมาณประจำปี

4. จัดทำรูปเล่มแผนงบประมาณประจำปี

5. ประสานงานการติดตามและประเมินผลในการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

6. จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ

7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3315

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่