ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


เบอร์โทรหน่วยงานภายใน


ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ภายใน

1.
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ (เลขานุการ)
3318

2. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
3314


3. รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
3317


4. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช5. รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นางสาวศศิวิมล บุตรสีเขียว6. รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์7. รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

8. รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
3315


9. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางจริยา วงค์ตุ้ย
3315


10. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน
นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์
3313


11.ธุรการ 3315


12.พัสดุการเงินและบัญชี
3315


13. พัสดุ 3315


14. สารสนเทศและการสื่อสาร 3459


15. บริการการศึกษา 3313


16. กิจการนิสิต 3458


17. แผนงาน 3313


18. บุคคล 3315


19. ห้องปฏิติการ 3459


20. ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 3590


21. คลีนิคแพทย์แผนจีน
3074


22. คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3683
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่