ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


เบอร์โทรหน่วยงานภายใน


ลำดับ หน่วยงาน เบอร์ภายใน

1.
รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ (เลขานุการ)
3318

2. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี
3314


3. รักษาการแทนรองคณบดี ฝ่ายพัฒนาองค์กรและคุณภาพนิสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า
3317


4. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช5. รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

นางสาวศศิวิมล บุตรสีเขียว6. รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์7. รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

8. รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์

นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
3315


9. รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป 

นางจริยา วงค์ตุ้ย
3315


10. รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน
นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์
3313


11.ธุรการ 3315


12.พัสดุการเงินและบัญชี
3315


13. พัสดุ 3315


14. สารสนเทศและการสื่อสาร 3459


15. บริการการศึกษา 3313


16. กิจการนิสิต 3458


17. แผนงาน 3313


18. บุคคล 3315


19. ห้องปฏิติการ 3459


20. ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขฯ 3590


21. คลีนิคแพทย์แผนจีน
3074


22. คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3683
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่