ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


วัฒนธรรมองค์กร


ตรงเวลา      รู้หน้าที่      สามัคคี      มีคุณธรรมค่านิยม

Med UP

M=Moral          =  ยึดหลักคุณธรรม / ธรรมาภิบาล

E=Educated     =  มีการศึกษา / มีความรู้

D=Doing          =  ทำทันที

U=Unity          =  มีเอกภาพ / มีความสามัคคี / เป็นหนึ่ง

P=Perfection   =  มีความสมบูรณ์ / ดีพร้อม / ดีเลิศ / บรรลุถึงความสำเร็จ© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่