ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

พันธกิจ Mission

1.ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม

2.สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการนำไประยุกต์ใช้

3.ให้การดูแลสุขภาพ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่มีคุณภาพสู่ชุมชน

4.ให้ความรู้หรือคำปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

5.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

6.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่