ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

การประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564


งานนโยบายและแผน

1. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564

3. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 

 ประกาศแผนซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินงบประมาณรายได้)

 ประกาศแผนซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินนอกงบประมาณ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)

 ประกาศแผนซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินนอกงบประมาณ ศูนย์บริการทางการแพทย์)

4. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายไตรมาส

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

5. รายงานการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 )

 รายงานการกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)

6. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2564

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563)

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)


งานบริหารบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

2. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

4. รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี

5. คู่มือปฏิบัติงาน


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่