ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000งานสารบรรณ
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ UP E-DOCUMENTระบบบริหารจัดการเอกสาร UP-DMS


รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์.

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์งานบริหารบุคคล

ระบบลาออนไลน์ระบบบริหารจัดการเงินเดือนแบบรายงานผลการอบรม/สัมนา/ดูงาน

การขอตำแหน่งทางวิชาการระบบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
งานนโยบายและแผน
ระบบการจัดการงบประมาณ e-budgetระบบประเมินความโปร่งใส
งานพัสดุ
ระบบบริหารสินค้าคงคลังตารางการใช้งานรถตู้คณะ
งานการเงินและการบัญชี
ระบบติดตามเอกสารการเงินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริการเปลี่ยนรหัสผ่าน UP- User Account.

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 7002
0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนที่ google map

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่