ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประวัติคณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัด มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ภายใต้การบริหารของ ดร.วีระชัย ณ นคร เป็นผู้อำนวยการมหาวิทยาลัย นเรศวร พะเยา ผู้บริหารคนแรกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คือ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับโอนนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่2 จำนวน 93 คน และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ จำนวน 150 คน จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ รวมมีนิสิตในสังกัด จำนวน 243 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น จำนวน 13 คน โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช และได้แต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นสถาบันพี่เลี้ยงการผลิตแพทย์  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยแรก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะแพทยศาสตร์” โดยมีนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรก คณะแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความ ต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ และเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั้งที่ 11/2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย 


คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่มวิชาด้านเวชศาสตร์ รวมจำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรในระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน 1  หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

7. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฏีบัณฑิต

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จำนวน 8 หลักสูตร ประกอบด้วย

1. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

2. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน คู่กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คู่กับ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแล้วล้อม คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คู่กับ หลักสูตรวิทศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คู่กับ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต

8. หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คู่กับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)


เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งงที่ 7/2563 มีมติมอบให้คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ โดยให้แยกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ออกจากหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ทำเนียบคณบดีคณะแพทยศาสตร์


1. พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2554  นายแพทย์วิชัย  เทียนถาวร

2. พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2557  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี

3. พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2561  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร

4. พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2562  ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล  จันทร์ดียิ่ง

5. พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ

6. พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน   ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
สัญลักษณ์

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
โทร. 0 5446 6666 ต่อ 7002
โทรสาร. 0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
FB : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่