ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดพะเยา เพื่อตอบสนองนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย

สนับสนุน

ให้มหาวิทยาลัยขยายเขตการศึกษาออกสู่ภูมิภาค คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

จัดการเรียนการสอน

ระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดหาสถานที่ตั้งใหม่ ณ บริเวณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ประกอบด้วย

ประกอบด้วยที่ดินจำนวน 5,727 ไร่ เปิดการเรียนการสอนในสถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปณิธานของมหาวิทยาลัย"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"(Wisdom for Community Empowerment ) ภายใต้การบริหารงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

ระยะแรกยุควิทยาเขตสารสนเทศมหาวิทยาลัยพะเยาสู่มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา (1 ธันวาคม 2551-16กรกฎาคม 2553)

คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม "สำนักวิชาแพทยศาสตร์" สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ผู้บริหารคนแรกของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ คือ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร มีนิสิตในสังกัด จำนวน 243 คน มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 3 คน รวม จำนวน 13 คน ตั้งเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช และได้แต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นสถาบันพี่เลี้ยงการผลิตแพทย์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข ในระยะแรกได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ดังนี้ ปรัชญา : "วิชาชีพทรงคุณค่า วิชาการทันสมัย งานวิจัยพัฒนา นำพาจริยธรรม" ปณิธาน : มุ่นมั่นในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้มี ศักยภาพทางด้านวิชาชีพ วิชาการ งานวิจัยและมีจรรยาบรรณ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนที่ดีขึ้นอย่างเหมาะสมในชุมชน สังคม และประเทศชาติ วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สร้างเครือข่ายงานวิจัย บริการ วิชาการ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนอง ความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติ อัตลักษณ์ : วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ และกตเวที สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้พัฒนานิสิตให้เป็นแกนนำด้านสุขภาพ โดยการอบรมนิสิตทุกคนให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขนิสิต (อสม.น.) และได้ริเริ่มจัดทำโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานแผนงานพัฒนาสถาบันสาธารณสุขให้เป็นองค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (สอส.) ระยะที่ ๒ โดยใช้แนวคิดและกลวิธีการสร้างสุขภาพ 6 อ. (ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม อารมณ์ดี อโรคยา และอบายมุข) ใช้ อสม.น. เป็นเครื่องมือในการดำเนินกิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพของบุคลากร นิสิต และประชาชน

ระยะที่สองยุคอธิการ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี สมัยที่ 1

(17กรกฎาคม 2553 – 21 กันยายน 2557) เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะแพทยศาสตร์" โดยมีนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์คนแรก ได้กำหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และอัตลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ ปรัชญา :"True Success is not in the learning, but in its application to the benefit of mankind. " ปณิธาน : ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกมาแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ วิสัยทัศน์ : มุ่งผลิตบัณฑิตและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข อัตลักษณ์ : วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ และกตเวที คณะแพทยศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย มีหลักสูตรจำนวน 14 หลักสูตร บัณฑิตรุ่นแรกของคณะฯ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต จำนวน 93 คน มีงานทำ 100% การประกันคุณภาพการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ (สกอ. และ สมศ.) อยู่ในระดับดีมาก การดำเนินงานพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และได้ขยายผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่องค์กรสร้างเสริมสุขภาพ (Healthy University) สู่ชุมชน โครงการพัฒนา "มหาวิทยาลัยพะเยาสร้างสุขภาพ" สู่ "เทศบาลตำบลแม่กาสร้างสุขภาพ" ใช้แนวคิดกลวิธีสร้างสุขภาพ 6 อ. ด้วยการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Active learning truth action) โดยมอบหมายให้อาจารย์และนิสิตรับผิดชอบหมู่บ้าน (18 หมู่บ้าน) ทำการวินิจฉัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม เสนอแผนงานเพื่อขอพิจารณาอนุมัติดำเนินโครงการและงบประมาณ สภาเทศบาลตำบลแม่กาได้อนุมัติงบดำเนินงาน จำนวน 10 โครงการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 889,490 บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2553 คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการประชุมวิชาการ "มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ" โดยเชิญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ.ประเวศ วะสี บรรยายพิเศษเรื่อง "มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ" โดยใช้แนวทางการดำเนินงาน 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด มีการลงบันทึกความร่วมมือในการปฏิบัติงาน (MOU) ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา กับผู้นำท้องถิ่นในแต่ละอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะวิชาแต่ละคณะได้รับผิดชอบพื้นที่ในระดับอำเภอ ดำเนินงานพัฒนาในระดับพื้นที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรม จนผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำเป็นแนวทางการดำเนินงาน 1 คณะ 1 โมเดล คณะแพทยศาสตร์ ได้ริเริ่ม "โครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" จังหวัดพะเยา ปี 2556-2558 ในระยะเริ่มต้นในปี 2556 ดำเนินงานในพื้นที่ 9 อำเภอ ๆ ละ 1 ตำบล รวม 9 ตำบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เข้าร่วม จำนวน 21 แห่ง คณะกรรมการภายในระดับคณะประเมินผล ทั้ง 21 รพ.สต. โดยใช้เกณฑ์ 3 เกณฑ์ คือ 1. ผ่านเกณฑ์ Healthy Thailand 4 มิติ 17 เป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2. ผ่านเกณฑ์คุณภาพชีวิต 3P (People Place Partnership)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3. การคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ่มอายุ 15 – 60 ปี โดยใช้ เครื่องมือ "ปิงปองจราจรชีวิต 7 สี" ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผลการประเมิน มี รพ.สต. จำนวน 17 แห่ง ผ่านเกณฑ์ โครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

ระยะที่สามยุคอธิการ สมัยที่ 2

เป็นการดำเนินงานภายใต้การบริหารงานของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยที่สอง โดยมี ดร.นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการสร้างเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่องทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ ม.พะเยารวมพลังสร้างสุขภาพ เทิดไท้องค์ราชันย์ 5 ธันวามหาราช ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 9,999 คน จากความสำเร็จการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของจังหวัดพะเยา ได้ขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดสิงห์บุรี เมื่อเดือนมกราคม 2558 ดำเนินการในพื้นที่นำร่อง 6 อำเภอๆ ละ 1 ตำบล รวม 6 ตำบล และได้ส่งนิสิตมาฝึกประสบการวิชาชีพในรูปแบบของทีมหมอครอบครัว (Family Health Team) ทีมละ 6-7 คน ประกอบด้วยนิสิตแพทย์ นิสิตสาขาอนามัยชุมชน สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และสาขาการส่งเสริมสุขภาพ และได้ประเมินผลการดำเนินงานเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 โดยตัวแทนสำนักโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ ผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นหมู่บ้านสุขภาพดี ทั้ง 6 ตำบล และได้รับมอบโล่เกียรติคุณ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่