ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประวัติความเป็นมา

ในปี พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดโครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่จังหวัดพะเยา เพื่อตอบสนองนโยบายของทบวงมหาวิทยาลัย

               

สนับสนุน

ให้มหาวิทยาลัยขยายเขตการศึกษาออกสู่ภูมิภาค คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2539 ได้มีมติให้ใช้ชื่อว่า วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

               

จัดการเรียนการสอน

ระยะเริ่มแรกได้ใช้อาคารของโรงเรียนพะเยาพิทยาคม มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ร่วมกับจังหวัดพะเยาจัดหาสถานที่ตั้งใหม่ ณ บริเวณ ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา              

ประกอบด้วย

ประกอบด้วยที่ดินจำนวน 5,727 ไร่ เปิดการเรียนการสอนในสถานที่ใหม่ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ในคราวประชุมครั้งที่ 13 (4/2550) สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อ "มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา" เป็น "มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา" และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปณิธานของมหาวิทยาลัย"ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน"(Wisdom for Community Empowerment ) ภายใต้การบริหารงานของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่