ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยขยายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษามุ่งเน้น การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงในทุกด้าน เป็นศูนย์รวมแห่งวิทยาการต่างๆ ที่มีคุณค่าต่อมวลมนุษย์โดยเฉพาะภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูน จังหวัดแพร่ และจังหวัดพะเยา ที่ประชากรประสบปัญหาภาวะยากจน ปัญหาด้าน สุขภาพและด้านสังคม การขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญในการชักนำให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ช่วยบรรเทาและขจัดปัญหาดังกล่าว


ในปี พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา จึงได้เปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 93 คน

 

ในปีต่อมาได้เปิดสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แขนงวิชาอนามัยชุมชนแขนงวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพิ่มขึ้น พร้อมกับโอนย้ายนิสิตประมาณ 300 คน ไปสังกัดสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ จึงได้เปลี่ยนชื่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับโอนย้ายนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 243 คน พร้อมทั้งคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้ตั้งเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แต่งตั้ง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นสถาบันพี่เลี้ยงการผลิตแพทย์ และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

        และได้จัดทำหลักสูตรใหม่อีก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิชาแพทยศาสตรบัณฑิต (แพทย์แนวใหม่) และหลักสูตรวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รวมเป็น 5 หลักสูตร พร้อมกับเตรียมการเปิดสถานผลิตแพทย์ โดยมีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และการพัฒนากำลังคน ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2552 ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และเปิดให้บริการเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีหลักสูตรดังนี้

            1.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

            2.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (กลุ่มวิชาอนามัยชุมชน และกลุ่มวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม)

            3.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            4.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการเวชกิจฉุกเฉิน

            5.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

            6.  หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต

            7. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต

            8.  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2563 มีมติมอบให้คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินการจัดทำโครงสร้างของคณะแพทยศาสตร์ โดยให้แยกหลักสูตรสาขาสาธารณสุขศาสตร์ออกจากหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาขออนุมัติให้แยกสำนักงานสาธารณสุขศาสตร์ ออกจากคณะแพทยศาสตร์ และจัดตั้งเป็น คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เปิดหลักสูตร ดังต่อไปนี้

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.)

2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์


ตราสัญลักษณ์


ตราสัญลักษณ์ คณะแพทยศาสตร์© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่