ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562-2565


ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลิตบัณฑิตแพทย์ บัณฑิตทางการแพทย์ และบัณฑิตทางสาธารณสุขที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ส่งเสริมการวิจัยแบบมุ่งเป้าหมาย หรือ แบบความร่วมมือ โดยเน้นการวิจัยในชุมชนเพื่อทำให้เกิดสุขภาวะในชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ให้บริการทางการแพทย์เชิงผสมผสานแบบองค์รวม และบริการวิชาการสู่ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4

เสริมสร้างความสุขให้แก่สมาชิกในคณะ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพันกับคณะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 6

การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่