ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานสารบรรณ  ธุรการ และงานอำนวยการ


รับผิดชอบในงานด้านสารบรรณ งานธุรการ และงานอำนวยการ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเสนอผู้บริหารตามสายบังคับบัญชา โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1. นางแสงจันทร์  อินทะนัน

2. นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย

งานสารบรรณ

1. งานสารบรรณมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน

2. ด้านการลงทะเบียนรับหนังสือ 

3. ส่งหนังสือทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์  

4. การร่างหนังสือ การตรวจหนังสือ  

5. การคัดแยกแฟ้ม เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตามสายบังคับบัญชาพิจารณา

6. นำเรียน โดยเสนอแฟ้มผ่านเลขานุการคณบดี เพื่อเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ  

7. งานสารบรรณมีหน้าที่รับผิดชอบรวบรวมจัดเก็บหนังสือตลอดจนทำลายหนังสือ  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ

งานธุรการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงาน

1. สำรวจและดำเนินการแจ้งซ่อมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี

2. ดูแลรับผิดชอบการทำความสะอาดของแม่บ้าน

3. ดูแลรับผิดชอบการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในคณะแพทยศาสตร์

งานอำนวยการ

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

1. การประสานงาน / จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ และการประชุมอื่นๆ  

2. อำนวยงานต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมและผู้มาเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์

3. จัดตาราง การจองรถ และการเดินรถของคณะแพทยศาสตร์

ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3313


งานเลขานุการ

รับผิดชอบในงานด้านเลขานุการ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้ 

1. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์

2. นางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา

หน้าที่ความรับผิดชอบของเลขานุการ

        1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก

        2. จดการสั่งงาน

        3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่าง ๆ ที่สำคัญ  

        4. รวบรวมเอกสารข้อมูล  

        5. โทรศัพท์ติดต่องานและรับโทรศัพท์

        6. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อและจัดการนัดหมาย

        7. จัดการเกี่ยวกับการประชุม

        8. จัดทำบันทึก  รายงาน  ร่างเอกสารต่าง ๆ  

        9.  เขียนและส่งโทรสาร

       10. เก็บและรักษาเอกสารให้เป็นระเบียบ  

       11. ช่วยวางระเบียบต่าง ๆ และตรวจตราความเรียบร้อยของงาน

       12. เสนอหนังสือและส่งหนังสือที่สั่งการแล้วไปยังแผนกต่าง ๆ

       13. ช่วยผู้บังคับบัญชาปรับปรุงภาระการทำงาน  และดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน


ติดต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3318งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์


รับผิดชอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้


1. นางสาวอรวรรณ  พงษ์ต๊ะ


หน้าที่ความรับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร


1. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะแพทยศาสตร์

2. พัฒนาเว็บไซต์ของคณะแพทยศาสตร์

3. วางแผนและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อรองรับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์

4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย และบริหารระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

5. บำรุงรักษาระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย

6. จัดหาโปรแกรมสำเร็จรูป (Software)

7. กำหนดระบบการรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

8. บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เครือข่ายสื่อสาร (Network) ให้ใช้งานได้

9. ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ แก้ปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

10. ประสานงานขอ User Account

11. ประสานงานขอ Reset Password

12. แจ้งปัญหาคอมพิเตอร์เครื่องเช่า

13. สำรองข้อมูล

14. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ Computer

15. ดูแลการใช้โสตทัศนูปกรณ์ของห้อง

16. ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


หน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานประชาสัมพันธ์

1. เขียนข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

2. อัพโหลดข่าวและภาพข่าวขึ้นเว็บไซต์มหาวิทยาลัยพะเยา

3. อัพโหลดข่าวและภาพข่าวขึ้นเว็บไซต์คณะแพทยศาสตร์

4. อัพโหลดข่าวและภาพข่าวทางสื่ออินเทอร์เน็ต (Facebook)

5. จัดส่งข่าวและภาพข่าวไปยังส่วนกลางงานประชาสัมพันธ์

6. ประสานงานข้อมูลข่าวสำรที่เผยแพร่ผ่านทาง ป้ายไฟตัวอักษรวิ่งของมหาวิทยาลัย LED Billboard หน้ามหาวิทยาลัย 

7. ออกแบบและจัดทำสื่อโครงการและกิจกรรมต่างๆ

8. ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ

9. บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกิจกรรมโครงการต่างๆ


ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3313


เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่