ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณะแพทยศาสตร์นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3317


นางจริยา วงค์ตุ้ย
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
(นักวิชาการเงินและบัญชี)
054-466-666 ต่อ 3317


นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์
รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน
054-466-666 ต่อ 3313
งานบริหารงานทั่วไป


นางแสงจันทร์ อินทะนัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3313
นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์
นักวิชาการศึกษา(เลขานุการ)
054-466-666 ต่อ 3318
นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
054-466-666 ต่อ 3315นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
054-466-666 ต่อ 3459งานวิชาการนางสาวเมธินี หล้านามวงศ์
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3313
นางสาวสุดารัตน์ หล่อวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3313
นางสุนิสา ชากุลนา
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458


นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458


นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458

งานแผนงาน


นางน้ำทิพย์ วรรณโวหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
054-466-666 ต่อ 3313

นายพิทักษ์ ตันนันตา
บุคลากร
054-466-666 ต่อ 3313
งานห้องปฏิบัติการ

นางจิราพร ขำจันทร์
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3459

นายจาตุรนต์ กัณทะธง
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3459

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3313นางสาวปิยะพร พิมพาแสง
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3459

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่