ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


บุคลากรสายสนับสนุน

สำนักงานคณะแพทยศาสตร์นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3317


นางจริยา วงค์ตุ้ย
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3317

นางสาวเมธินี หล้านามวงศ์
รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ
054-466-666 ต่อ 3313

นางรัฎติกาล ศรีชัยอินทร์
รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน
054-466-666 ต่อ 3313นางจิราพร ขำจันทร์
รักษาการแทนหัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
054-466-666 ต่อ 3459


นายศรัณยู พิชัยยา
รักษาการแทนหัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
054-466-666 ต่อ 3646

งานบริหารงานทั่วไป


นางสาววรภร ขัติวงศ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3313
นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์
นักวิชาการศึกษา(เลขานุการ)
054-466-666 ต่อ 3318
นางสาวปริยาภรณ์ ปั้นอิ่ม
นักวิชาการพัสดุ
054-466-666 ต่อ 3315นางสาวอรวรรณ พงษ์ต๊ะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
054-466-666 ต่อ 3459งานวิชาการ

นางสาวสุดารัตน์ หล่อวงค์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3313

 

นางสุนิสา ชากุลนา
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3315

 

นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3322  

นายคณัสนันท์ รัตนบำเพ็ญ
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3322
งานแผนงาน


นางน้ำทิพย์ วรรณโวหาร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
054-466-666 ต่อ 3313

นายพิทักษ์ ตันนันตา
บุคลากร
054-466-666 ต่อ 3313
งานห้องปฏิบัติการ


 


นายจาตุรนต์ กัณทะธง
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3459

นายณรงค์ศักดิ์ ใจเที่ยงธรรม
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3313

นางสาวปิยะพร พิมพาแสง
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3459

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่