ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานกิจการนิสิต

หน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านกิจการนิสิต โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นายภานุวัฒน์  ทวีกุล

2. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์

3. นายอนุกูล  สุตโสม

4. นายณรงค์ศักดิ์  ใจเที่ยงธรรม

ความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

1. งานดูแลงานกิจกรรมนิสิต 

2. งานวินัยนิสิต

3. งานสวัสดิการนิสิต

4. งานทุนการศึกษานิสิต

5. งานแนะแนวการศึกษา

6. งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมนิสิต

7. งานทะเบียนประวัติกิจกรรมนิสิต

8. งานที่ปรึกษาองค์การนิสิต

9. งานข้อมูลด้านกิจการนิสิต

10. งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย


ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3458

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่