ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 


มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นางจิราพร  ขำจันทร์

2. นายจาตุรนต์  กัณทะธง

3. นางสาวนริศรา  ญาติอยู่ไกล

4. นางสาวสิริมา  วงษ์พล

5. นายณรงค์ศักดิ์  ใจเที่ยงธรรม

6. นางแสงเทียน  กระภูฤทธิ์

7. นายอภิสิทธิ์  ศรีรักษา

8. นางสาวปิยะพร  พิมพาแสง


ความรับผิดชอบ และหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ

1. งานให้บริการการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์

3. ให้บริการ ยืม - คืน วัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. จัดทำ ทวบทวน แก้ไข และปรับปรุง เอกสารทางห้องปฏิบัติการ

5. งานมาตราฐานความปลอดภัย ภายในห้องปฏิบัติการ

6. ช่วยสอนภาคปฏิบัติการ

7. งานดูแลนิสิตฝึกงานทางด้านมาตราฐานห้องปฏิบัติการ


ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3459


เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่