ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 


มีหน้าที่ความรับผิดชอบงานปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นางจิราพร  ขำจันทร์

2. นายจาตุรนต์  กัณทะธง

3. นางสาวนริศรา  ญาติอยู่ไกล

4. นางสาวสิริมา  วงษ์พล

5. นายณรงค์ศักดิ์  ใจเที่ยงธรรม

6. นางแสงเทียน  กระภูฤทธิ์

7. นายอภิสิทธิ์  ศรีรักษา

8. นางสาวปิยะพร  พิมพาแสง


ความรับผิดชอบ และหน้าที่ ที่จะต้องปฏิบัติ

1. งานให้บริการการใช้ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ ครุภัณฑ์ ด้านวิทยาศาสตร์

3. ให้บริการ ยืม - คืน วัสดุ ครุภัณฑ์ 

4. จัดทำ ทวบทวน แก้ไข และปรับปรุง เอกสารทางห้องปฏิบัติการ

5. งานมาตราฐานความปลอดภัย ภายในห้องปฏิบัติการ

6. ช่วยสอนภาคปฏิบัติการ

7. งานดูแลนิสิตฝึกงานทางด้านมาตราฐานห้องปฏิบัติการ


ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3459


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่