ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานพัฒนาบุคลากร 


มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านพัฒนาบุคลากร โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นายพิทักษ์  ตันนันตา

2. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์  พันธ์พืช

ความรับผิดชอบ และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

1. ตรวจสอบวันลา

2. เสนอหนังสือ

3. แจ้งเวียนหนังสือ

4. งานทะเบียนประวัติและสารสนเทศ

5. งานสวัสดิการบุคลากร

6. งานนิติการ

7. งานทุนการศึกษาและฝึกอบรม

8. งานบรหิารตําแหน่งและอัตรากําลัง

9. งานระบบเงนิเดือนและค่าตอบแทน

10. งานติดตามและประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน 

ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3313


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่