ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • + (054) 466 666

 • medicine@up.ac.th

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

Bachelor ofScienceProgram in Occupational HealthandSafety

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) : Bachelor of Science (Occupational Health and Safety)

ชื่อย่อ : วท.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)

         : B.Sc. (Occupational Health and Safety)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  21,000 บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 2. นักวิชาการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมโรงงาน อุตสาหกรรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวง แรงงาน
  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ
 3. นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ในหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
 4. วิทยากร
 5. ที่ปรึกษาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้กับหน่วยงาน ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่