ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

01 โครงสร้างองค์กร

02 ข้อมูลผู้บริหาร

03 อำนาจหน้าที่

04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

05 ข้อมูลการติดต่อ

06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

07 ข่าวประชาสัมพันธ์

08 Q&A

09 Social Network

การบริหารงาน

1. แผนดำเนินงาน

2. การปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ
การบริหารเงินและงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ความโปร่งสัย

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

มาตรการและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่