ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • + (054) 466 666

 • medicine@up.ac.th

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อ

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Q&A
 • Social Network
การบริหารงาน

1. แผนดำเนินงาน

 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงาน เป็นต้น
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  เช่น ผลการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
2. การปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
3. การให้บริการ
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E-Service
การบริหารเงินและงบประมาณ

1. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย
 • รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี เช่น ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย

2. การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี
ความโปร่งสัย

1. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
2. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต

3. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

4. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี
มาตรการและการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

1. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

2. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน


เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่