ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000บุคลากรฝ่ายแพทยศาสตศึกษา


นายศรัณยู พิชัยยา
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458
นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาววีรวรรณ นามจิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวทิฆัมพร เค้าโคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวชลิตา ยงยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-466-666 ต่อ 3458นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวปารดา เรือนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458

นายสิงหา เกล็ดพงษา
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458


ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลด้านกิจการนิสิต)
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3310

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3458

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3458
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่