ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000บุคลากรฝ่ายแพทยศาสตศึกษา


นายศรัณยู พิชัยยา
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458
นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาววีรวรรณ นามจิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวทิฆัมพร เค้าโคน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวชลิตา ยงยิ่ง
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-466-666 ต่อ 3458นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวปารดา เรือนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3458

นายสิงหา เกล็ดพงษา
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458นางสาวสุวรรณา ทันแก้ว
นักวิชาการศึกษา
054-466-666 ต่อ 3458


ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช
นักวิชาการศึกษา
(ดูแลด้านกิจการนิสิต)
054-466-666 ต่อ 3458
นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3310

นางแสงเทียน กระภูฤทธิ์
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3458

นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา
นักวิทยาศาสตร์
054-466-666 ต่อ 3458
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่