ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

Doctor of Medicine

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


รูปแบบและระยะเวลา : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 251 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

คณะกรรมการแพทยสภา รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553


ชื่อปริญญา:
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) / Doctor of Medicine (M.D.) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ชื่อเต็ม : แพทยศาสตรบัณฑิต : Doctor of Medicine
ชื่อย่อ  : พ.บ. / M.D.


สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยได้
(2) สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทักษะทางคลินิกใน การวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค
     และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม
(3) ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านการแพทย์ได้อย่างเป็นระบบ
(4) มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย และสามารถดารงตนในฐานะแพทย์และสมาชิกในสังคม
     ได้อย่างเหมาะสม
(5) มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(6) เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  50,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน /สำนัก /หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่