ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

Doctor of Medicine

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


รูปแบบและระยะเวลา : หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 251 หน่วยกิต

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

คณะกรรมการแพทยสภา รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553


ชื่อปริญญา:
แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) / Doctor of Medicine (M.D.) จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ชื่อเต็ม : แพทยศาสตรบัณฑิต : Doctor of Medicine
ชื่อย่อ  : พ.บ. / M.D.


สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยได้
(2) สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทักษะทางคลินิกใน การวินิจฉัย รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ ป้องกันโรค
     และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยความรู้ทักษะที่เป็นองค์รวม
(3) ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านการแพทย์ได้อย่างเป็นระบบ
(4) มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมาย และสามารถดารงตนในฐานะแพทย์และสมาชิกในสังคม
     ได้อย่างเหมาะสม
(5) มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
(6) เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  50,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน /สำนัก /หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่