ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

Doctor of Medicine

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม : แพทยศาสตรบัณฑิต : Doctor of Medicine
ชื่อย่อ : พ.บ.
  : M.D.
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 251 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต(ระยะเวลาศึกษา 6 ปี)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  50,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน /สำนัก /หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่