ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต Doctor of Medicine Program 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) Doctor of Medicine (M.D.)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 251 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

รายการ

เกณฑ์ สกอ.

หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

30

30

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า

    2.1 วิชาเอก

         2.1.1 วิชาเอกบังคับ

         2.1.2 วิชาเอกเลือก   ไม่น้อยกว่า

144

 

-

-

215

128

116

12

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า

6

6

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า

180

251

 

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรระดับที่ 2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ในศาสตร์ทางการแพทย์เพื่อการวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยได้

2. สามารถประยุกต์วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานและทักษะทางคลินิก ในการวินิฉัยรักษาพยาบาล ฟ้ืนฟูสภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเป็นรายบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยความรู้ ทักษะท่ีเป็นองค์รวม

3. ใช้กระบวนคิดวิจารณญาณในการแก้ปัญหาสุขภาพและพัฒนางานด้านการแพทย์ได้อย่างเป็นระบบ

4. มีเจตคติที่ดีและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักเวชจริยศาสตร์และกฎหมายและสามารถดำรงตนในฐานะแพทย์และสมาชิกในสังคมได้อย่างเหมาะสม

5. มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมจริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ

6. เป็นผู้แสวงหาความรู้ใหม่และศึกษาด้วยตนเองตลอดชีวิต

สถานที่จัดการเรียนการสอน

1. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

2. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่

3. ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จังหวัดพะเยา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

50,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน และสถาบัน /สำนัก /หน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข


ดาวโหลดเล่ม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2553 © 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่