ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000บุคลากรศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขฯ นายธราดล โพธิษา
เภสัชกร
054-466-666 ต่อ 3594


นางสาวณกมล สุทธธง
เภสัชกร
054-466-666 ต่อ 3594


นางสาวอันติกา ศรีวัฒนกูล
พยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590


นางนันทกานต์ แสนรักษ์
พยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590


นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม
พยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590


นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด
นักเทคนิคการแพทย์
054-466-666 ต่อ 3590


นางสาวเครือวัลย์ ยามเย็น
นักการแพทย์แผนไทย
054-466-666 ต่อ 3590

นางสาวประภาภรณ์ ทวีโล
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-466-666 ต่อ 3591

นายยศพล นันตาลิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3591

นางสาววารุณี คำฮอม
ผู้ช่วยพยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590

นางสาวนิลุบล จีนหลักร้อย
ผู้ช่วยพยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590

นางสาววีรญา ขันเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590

นายนที ศิริชุมชัย
พนักงานขับรถยนต์
054-466-666 ต่อ 3590
นายนราธิป อินทร์พรหม
พนักงานเปล
054-466-666 ต่อ 3590© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่