ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000บุคลากรศูนย์บริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขฯ นายธราดล โพธิษา
เภสัชกร
054-466-666 ต่อ 3594


นางสาวณกมล สุทธธง
เภสัชกร
054-466-666 ต่อ 3594


นางสาวอันติกา ศรีวัฒนกูล
พยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590


นางนันทกานต์ แสนรักษ์
พยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590


นางสาวขวัญหทัย แสวงงาม
พยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590


นางสาวจารุพักตร์ นันชัยอุด
นักเทคนิคการแพทย์
054-466-666 ต่อ 3590


นางสาวเครือวัลย์ ยามเย็น
นักการแพทย์แผนไทย
054-466-666 ต่อ 3590

นางสาวประภาภรณ์ ทวีโล
นักวิชาการเงินและบัญชี
054-466-666 ต่อ 3591

นายยศพล นันตาลิต
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
054-466-666 ต่อ 3591

นางสาววารุณี คำฮอม
ผู้ช่วยพยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590

นางสาวนิลุบล จีนหลักร้อย
ผู้ช่วยพยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590

นางสาววีรญา ขันเมือง
ผู้ช่วยพยาบาล
054-466-666 ต่อ 3590

นายนที ศิริชุมชัย
พนักงานขับรถยนต์
054-466-666 ต่อ 3590
นายนราธิป อินทร์พรหม
พนักงานเปล
054-466-666 ต่อ 3590เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่