ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.)  
Master of Public Health (M.P.H.)


หลักสูตร
แผนก แบบ ก2  เรียน จันทร์-ศุกร์
แผน ข เรียน เสาร์-อาทิตย์


โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แผน ก(2)
1. งานรายวิชา (Course Work)          27
(1.1) หมวดวิชาพื้นฐาน               15
(1.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          12
2. วิทยานิพนธ์                                12
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง             -
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต            3
รวม (ไม่น้อยกว่า)                           39(3)

โครงสร้างหลักสูตร แผน ข
1. งานรายวิชา (Course Work)           33
(1.1) หมวดวิชาพื้นฐาน               15
(1.2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน          18
2. วิทยานิพนธ์                                 -
3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง            6
4. รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต            3
รวม (ไม่น้อยกว่า)                            39(3)

อัตราค่าเล่าเรียน
แผน ก2 (วิทยานิพนธ์)
ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา  20,000 บาท

แผน ข (การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา  20,000 บาท


คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่ระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
4. ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

แผน ก แบบ ก2

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต หรือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึ้นไป

แผน ข

เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตบัณฑิต หรือหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง เกรดเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่