ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


บริการด้านห้องปฏิบัติการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

>

1. ห้องปฏิบัติการ  
2. ขั้นตอนการใช้บริการห้องปฏิบัติการ
    2.1 ขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการ  
    2.2 ขั้นตอนการเบิก ยืม - คืน สารเคมี วัสดุ เครื่องแก้ว 
    2.3 ขั้นตอนการ ยืม-คืน ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร  
    2.4 ขั้นตอนการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร 
    2.5 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
    2.6 ขั้นตอนการจัดซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และวัสดุคงทนถาวร (กรณีบริษัทดำเนินการจัดซ่อมครุภัณฑ์ฯ)

3. ครุภัณฑ์การศึกษา แบ่งออกตามกลุ่มครุภัณฑ์ ดังนี้ 

    3.1 ครุภัณฑ์กลุ่มด้านการแพทย์ 

          3.1.1 แพทยศาสตร์ 
          3.1.2 การแพทย์แผนจีน 

          3.1.3 การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

          3.1.4 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

          3.1.5 อนามัยชุมชน

          2.1.6 ส่งเสริมสุขภาพ

    3.2 ครุภัณฑ์กลุ่มอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

    3.3 ครุภัณฑ์กลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

4. วัสดุการศึกษา 

    4.1 วัสดุ 

    4.2 วัสดุสิ้นเปลือง 

    4.3 สารเคมี/ยา

5. แบบฟอร์มที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ 

6. คำสั่งและประกาศที่เกี่ยวกับงานห้องปฏิบัติการ


ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการได้ที่ 

งานห้องปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000

เบอร์ติดต่อ 054 466 666 ต่อ 3459© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่