ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


ปฏิทินสำหรับห้องปฏิบัติการ
MD 1301 ห้องปฏิบัติการแพทย์
นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
Narissara1509@gmail.com
MD 2201 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
นางจิราพร ขำจันทร์
Amp.js99@gmail.com

MD 2201 ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
https://qrgo.page.link/4BhVA
นางจิราพร ขำจันทร์
Amp.js99@gmail.com
MD 2306 ห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัย
นายจาตุรนต์ กัณทะธง
kantathong14@gmail.com
MD 3202 ห้องปฏิบัติการการส่งเสริม
นางสาวปิยะพร พิมพาแสง
com.health.up@gmail.com
MD 4201 ห้องปฏิบัติการเวชกิจ
นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา
Noom201011@gmail.comMD 4301 ห้องปฏิบัติการชุมชน
นางสาวปิยะพร พิมพาแสง
com.health.up@gmail.com
MD 4401 ห้องปฏิบัติการแพทย์
นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
Narissara1509@gmail.com© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่