ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

Bachelor of ScienceProgram in HealthPromotion

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (การส่งเสริมสุขภาพ) : Bachelor of Science (Health Promotion)

ชื่อย่อ : วท.บ. (การส่งเสริมสุขภาพ)

          : B.Sc. (Health Promotion)

จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  21,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการสาธารณสุข, นักส่งเสริมสุขภาพ
  2. นักจัดการระบบบริการด้านสาธารณสุข


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่