ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานการเงินและพัสดุ 


มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานการเงินและพัสดุ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นางจริยา  วงค์ตุ้ย

2. นาสาวชลิตา  ยงยิ่ง

3. นางสาวปริยาภรณ์  ปั้นอิ่ม

4. นางสาวปารดา  เรือนทอง

ความรับผิดชอบและ หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

งานการเงิน

1. จัดตั้งงบประมาณ

2. เพิ่มเติงบประมาณระหว่างปี

3. โอนย้ายงบประมาณระหว่างปี

4. กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี

5. การยืมเงินทดลองจ่าย

6. การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7. เครียเงินทดลองจ่าย

8. จัดทำรายงานการเงิน

9. ทำเรื่องขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงาน

ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3317


งานพัสดุ

1. เสนอซื้อจ้าง

2. คัดเลือผู้ขาย 

3. จัดทำสัญญา

4. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

5. จัดการข้อมูลหลักผู้ขาย

6. ตรวจรับงาน

7. คืน-รับ หลักประกันสัญญา

8. ประสานงานจัดทำร่างคำสั่ง และประกาศของคณะแพทยศาสตร์

9. สำรวจทะเบียนคุม และจัดเก็บพัสดุในคลังพัสดุ

10. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

11. เขียนหมายเลขครุภัณฑ์

12. ให้บริการ เบิก ยืม คืน ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน

13. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์

14. สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ

15. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3315

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่