ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานการเงินและพัสดุ 


มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านงานการเงินและพัสดุ โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นางจริยา  วงค์ตุ้ย

2. นาสาวชลิตา  ยงยิ่ง

3. นางสาวปริยาภรณ์  ปั้นอิ่ม

4. นางสาวปารดา  เรือนทอง

ความรับผิดชอบและ หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

งานการเงิน

1. จัดตั้งงบประมาณ

2. เพิ่มเติงบประมาณระหว่างปี

3. โอนย้ายงบประมาณระหว่างปี

4. กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี

5. การยืมเงินทดลองจ่าย

6. การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7. เครียเงินทดลองจ่าย

8. จัดทำรายงานการเงิน

9. ทำเรื่องขออนุญาตเดินทางไปปฏิบัติงาน

ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3317


งานพัสดุ

1. เสนอซื้อจ้าง

2. คัดเลือผู้ขาย 

3. จัดทำสัญญา

4. จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

5. จัดการข้อมูลหลักผู้ขาย

6. ตรวจรับงาน

7. คืน-รับ หลักประกันสัญญา

8. ประสานงานจัดทำร่างคำสั่ง และประกาศของคณะแพทยศาสตร์

9. สำรวจทะเบียนคุม และจัดเก็บพัสดุในคลังพัสดุ

10. จัดทำทะเบียนครุภัณฑ์

11. เขียนหมายเลขครุภัณฑ์

12. ให้บริการ เบิก ยืม คืน ครุภัณฑ์ วัสดุสำนักงาน

13. จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายวัสดุ และครุภัณฑ์

14. สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ

15. จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์

ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3315

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่