ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • + (054) 466 666

 • medicine@up.ac.th

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Bachelor ofScienceProgram inEnvironmental Health

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) : Bachelor of Science (Environmental Health)

ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

  : B.Sc. (Environmental Health)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  21,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 2. นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 3. นักอนามัยสิ่งแวดล้อม
 4. นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
 5. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
 6. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้้ำ
 7. ผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย
 8. ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากของเสีย อุตสาหกรรม ประจำโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัท ที่ปรึกษาด้าน สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ

 


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่