ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

Bachelor ofScienceProgram inEnvironmental Health

ปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

   : Bachelor of Science (Environmental Health)

ชื่อย่อ : วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม)

  : B.Sc. (Environmental Health)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  21,000  บาท/ภาคการศึกษา

ปริญญาตรี 2 ปริญญา (หลักสูตรคู่ขนาน 5 ปี)

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และนิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science (Environmental Health) and Bachelor of Laws

ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ น.บ.

  B.Sc. (Environmental Health) and LL.B.

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 24,000 บาท/ภาคการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และเศรษฐศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Science (Environmental Health) and Bachelor of Economics

ชื่อย่อ วท.บ. (อนามัยสิ่งแวดล้อม) และ ศบ.

  B.Sc. (Environmental Health) and B.Econ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 24,000 บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม นักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม นักอนามัยสิ่งแวดล้อม

นักวิชาการสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐ เช่น กรมควบคุมมลพิษ กรมอนามัย

กรมส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อม สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้้ำ ผู้ควบคุมระบบบำบัดอากาศเสีย 

ผู้ควบคุมระบบการจัดการกากของเสีย อุตสาหกรรม ประจำโรงงานอุตสาหกรรม

และบริษัท ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ


อาชีพ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

นิติกร ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล นักกฎหมาย ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

ทนายความ ตำรวจ พนักงานสอบสวน เจ้าหน้าที่สอบสวนคดี

อนุญาโตตุลาการ ตุลาการศาลปกครอง อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้

หลังจากสอบได้เนติบัณฑิตไทย ได้แก่อัยการ ผู้พิพากษา


อาชีพ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต

เศรษฐกร เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านเศรษฐศาสตร์) นักวิชาการ

บุคลากรทางการศึกษา อาจารย์ นักวิจัยนักวิเคราะห์ นักสถิติ พนักงานธนาคาร

เจ้าหน้าที่หลักทรัพย์ นักธุรกิจ เจ้าหน้าที่สถาบัณการเงิน

เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตประกอบธุรกิจส่วนตัว

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่