ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)  

Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)

ชื่อย่อ : วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

B.Sc. (Emergency Medical Operation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : 140 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร : หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณและแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสถานการณ์ทั่วไป

5. มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

7. ใฝ่รู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียมการศึกษา : 28,000 บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน / สำนัก / หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข

การรับรองหลักสูตร
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 7002
0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนที่ google map

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่