ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ชื่อหลักสูตร

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

          Bachelor of Science Program in Emergency Medical Operation

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

        วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

        วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

         Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)

         B.Sc. (Emergency Medical Operation)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 251 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

หมวดวิชา

เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.

หลักสูตร

ตามเกณฑ์

อศป.

หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ.

2553

หลักสูตร

ปรับปรุง

พ.ศ. 2559

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

30

30

30

   1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ

 

 

21

21

   1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก

 

 

9

9

2. หมวดวิชาเฉพาะ

ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต

104

95

104

   2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน

 

40

23

40

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ

 

64

72

64

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

6

6

6

รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า

120 หน่วยกิต

140

131

140

 

รูปแบบของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

     1. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

     2. มีความรอบรู้ในศาสตร์ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

     3. สามารถปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

     4. มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณ และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสถานการณ์ทั่วไป

     5. มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สื่อสารและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     6. สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

     7. ใฝ่รู้พัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันสมัยได้อย่างต่อเนื่อง

สถานที่จัดการเรียนการสอน

     มหาวิทยาลัยพะเยา

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

     28,000 บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

     1. เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (Paramedic) ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน/ สำนัก/ หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง

     2. นักวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินและสาธารณสุข


 ดาวโหลดเล่ม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่