ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

Bachelor ofScienceProgram inEmergency Medical Operation

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) : Bachelor of Science (Emergency Medical Operation)

ชื่อย่อ : วท.บ. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)

  : B.Sc. (Emergency Medical Operation)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 140 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

วิชาศึกษาทั่วไป บังคับ จำนวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  28,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

เป็นนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน /สำนัก /หน่วยงาน ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

รวมทั้งสามารถศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่