ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานบริการการศึกษา 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านงานบริการการศึกษา และงานบริการการศึกษาประจำสาขาวิชา โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นางสาวเมธินี  หล้านามวงศ์

2. นางรัฎติกาล  ศรีชัยอินทร์

3. นายศรัณยู  พิชัยยา

4. นายสิงหา  เกล็ดพงษา

5. นางสาววีรวรรณ  นามจิต

ุ6. นางสาวสุดารัตน์  หล่อวงค์

7. นางสาวกรรณิการ์  เงินดี

8. นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์

9. นางสาวสุนิสา  ชากุลนา

10. นางสาวสุวรรณา  ทันแก้ว

11. นายคณัสนันท์  รัตนบำเพ็ญ

12. นางสาวทิฆัมพร  เค้าโคน


ความรับผิดชอบและ หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

1. งานด้านการติดตาม ตรวจสอบหลักสูตร

2. งานด้านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษา

3. งานด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน

5. งานด้านจัดตารางสอบ

6. งานด้านการลงทะเบียนเรียนของนิสิต

7. งานด้านอาจารย์พิเศษ

8. งานด้านประมวลผลการศึกษา (เกรดนิสิต)

9. งานด้านการตรวจสอบข้อมูลการสอนของผู้ขอรับการประเมินการสอนและเอกสารที่ ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

10. งานประชุม

11. โครงการต่างๆ

12. งานประกันคุณภาพการศึกษา

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3458

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่