ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

งานบริการการศึกษา 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในงานด้านงานบริการการศึกษา และงานบริการการศึกษาประจำสาขาวิชา โดยมีผู้รับผิดชอบดังนี้

1. นางสาวเมธินี  หล้านามวงศ์

2. นางรัฎติกาล  ศรีชัยอินทร์

3. นายศรัณยู  พิชัยยา

4. นายสิงหา  เกล็ดพงษา

5. นางสาววีรวรรณ  นามจิต

ุ6. นางสาวสุดารัตน์  หล่อวงค์

7. นางสาวกรรณิการ์  เงินดี

8. นางสาวจิรพรรณ สำเภาพันธ์

9. นางสาวสุนิสา  ชากุลนา

10. นางสาวสุวรรณา  ทันแก้ว

11. นายคณัสนันท์  รัตนบำเพ็ญ

12. นางสาวทิฆัมพร  เค้าโคน


ความรับผิดชอบและ หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ

1. งานด้านการติดตาม ตรวจสอบหลักสูตร

2. งานด้านการคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษา

3. งานด้านการจัดตารางเรียนตารางสอน

5. งานด้านจัดตารางสอบ

6. งานด้านการลงทะเบียนเรียนของนิสิต

7. งานด้านอาจารย์พิเศษ

8. งานด้านประมวลผลการศึกษา (เกรดนิสิต)

9. งานด้านการตรวจสอบข้อมูลการสอนของผู้ขอรับการประเมินการสอนและเอกสารที่ ใช้ประเมินผลการสอนเพื่อขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

10. งานประชุม

11. โครงการต่างๆ

12. งานประกันคุณภาพการศึกษา

13. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ติตต่อสอบถาม

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3458

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่