ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.)  
Doctor of Public Health Program (Dr.P.H.)


หลักสูตรปริญญาเอก แบบ 2.1
เรียน จันทร์-ศุกร์

แบบ 2.1  
ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร แบบ 2.1 
1. งานรายวิชา (Course Work)           15
   (1.1) หมวดวิชาเฉพาะ                     15
2. วิทยานิพนธ์                                 36
รวม (ไม่น้อยกว่า)                             51

อัตราค่าเล่าเรียน
ปริญญาเอก แบบ 2.1 (วิทยานิพนธ์)

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ภาคการศึกษา 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าทางสาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การกีฬาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การรับรองและผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
2) มีประสบการณ์ในการทำงานสาธารณสุขหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานสาธารณสุขหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท อย่างน้อย 1 ปี
3) ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในกรณีความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
4) ไม่เคยถูกคัดชื่อออกอันเนื่องมาจากความประพฤติจากสถาบันการศึกษาใด
5) ร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรค หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา


เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัครที่สั่งพิมพ์จากเว็บไซต์ www.admission.up.ac.th และติดรูปถ่ายหน้าตรง (รูปสีหรือขาว-ดํา) ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 รูป ตรงมุมขวาของใบสมัคร
2) สําเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิ จํานวน 1 ฉบับ
    2.1 สําหรับผู้สมัครที่สําเร็จการศึกษาแล้ว ให้ใช้สําเนาใบปริญญาบัตร หรือใบรับรองคุณวุฒิ
3) สําเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcripts) จํานวน 1 ฉบับ
4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ (ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) จํานวน 1 ฉบับ
5) สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล และหลักฐานการสมรส (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ
6) สําเนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาเรื่อง การสอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษของนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 (ถ้ามี) จํานวน 1 ฉบับ

ติดตามการรับสมัครได้ที่
http://admission.up.ac.th/62/Graduate_Studies_Main.aspx

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่