ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • + (054) 466 666

 • medicine@up.ac.th

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรที่เปิดสอน (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี)
 • หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต

หลักสูตรที่เปิดสอน (ระยะเวลาศึกษา 4 ปี)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (พทป.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา (ระยะเวลาศึกษา 5 ปี)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชนและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติบัณฑิต (ศ.บ.)
 • หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิติบัณฑิต (ศ.บ.)

การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี)
 • หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (พจ.บ.) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ก แบบ ก2
 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ข

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 • หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุญฎีบัณฑิต

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่