ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


สหกิจศึกษา-> แบบฟอร์ม 
UP Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Eng)

UP Co-op 01 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา 
UP Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา (Eng)

UP Co-op 02 แบบฟอร์มเสนองานสหกิจศึกษา
UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ (Eng)
UP Co-op 03 แบบฟอร์มบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษาโดยอาจารย์นิเทศ
UP Co-op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)
UP Co-op 04 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดที่พักระหว่างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
UP Co-op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)
                      UP Co-op 05 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดงาน ตำแหน่งงาน พนักงานที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)

UP Co-op 06 แบบฟอร์มแจ้งแผนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)

UP Co-op 07 แบบฟอร์มแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)

UP Co-op 08 แบบฟอร์มประเมินผลนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 10 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)

UP Co-op 10 แบบฟอร์มแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)

UP Co-op 11 แบบฟอร์มแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (Eng)

UP Co-op 12 แบบฟอร์มประเมินตนเองในการปฏิบัติงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 13 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนิสิตสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา

UP Co-op 14 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและโครงงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (สำหรับสถานประกอบการ) (Eng)

UP Co-op 14 แบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานและโครงงานของนิสิตสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา (สำหรับสถานประกอบการ)

แบบเสนอโครงงานผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น

แบบเสนอโครงงานผลการปฏิบัติงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น

แบบเสนอโครงงานผลการปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่