ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000
ภาษาไทย           : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ      : Bachelor of Public Health Program


ชื่อปริญญา / NAME OF DEGREE


ภาษาไทย:             ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
    ชื่อย่อ  : ส.บ.

ภาษาอังกฤษ:         ชื่อเต็ม : Bachelor of Public Health

                                   ชื่อย่อ  : B.P.H.

ปรัชญาของหลักสูตร  
        “มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นนักวิชาการที่มีความรู้เกี่ยวกับการดําเนินงานทางด้านสุขภาพแบบองค์รวมอย่างเป็นระบบที่เริ่มตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีความสอดคล้องกับบริบทชุมชนและสังคม ภายใต้การยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนรวมทั้งเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคม”


OUR PHILOSOPHY
         The B.P.H. in Community health are dedicated graduates academic and professional programs designed to generate a smart public health staff with diverse knowledge in a systemically holistic health operation, which consist of individual level, family level and community level based on consistent of society context, Morality and Professional Ethics in public health professional.

โครงสร้างหลักสูตร / CURRICULUM STRUCTURE
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาชีพเฉพาะด้าน 96 หน่วยกิต
2.1 วิชาแกน (วิชาพื้นฐานวิชาชีพ) 30 หน่วยกิต
   2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 25 หน่วยกิต
   2.1.2 วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต
   2.1.3 วิชาพื้นฐาน (สาธารณสุขศาสตร์) 2 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอก (กลุ่มวิชาชีพสาธารณสุข) 30 หน่วยกิต
2.3 วิชาเอกบังคับ (กลุ่มวิชาชีพเฉพาะสาขาอนามัยชุมชน) 30 หน่วยกิต
2.4 วิชาเอกเลือก 6 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี          6 หน่วยกิต
รวม 132 หน่วยกิต

เวลาเรียน / Study Time  (หลักสูตร 4 ปี) 
เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 -16.30 น.
ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม      -   เดือนพฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน   -   เดือนมีนาคม
ภาคฤดูร้อน   เดือนมีนาคม           -   เดือนมิถุนายน

ค่าใช้จ่ายภาคเรียน / TUITION FEES
(หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ฯ)  21,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา
(หลักสูตรคู่ขนานสาธารณสุขศาสตร์ฯ +นิติฯ)  24,000 บาท/ต่อภาคการศึกษา

แนวทางประกอบอาชีพ / CAREERS
1. นักวิชาการสาธารณสุข ในหน่วยงาน ของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์บริการสาธารณสุข สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพตามหน่วยงาน
2. นักวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข
3. นักพัฒนาสุขภาพชุมชน 
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5. ด้านการจัดการสุขภาพในหน่วยงานของรัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. นักพัฒนาองค์กรภาคเอกชน (NGO) นักจัดการ ระบบบริการด้านสาธารณสุข 

O
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่