ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน

Bachelor ofScienceProgram inCommunity Health

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(อนามัยชุมชน) : Bachelor of Public Health (Community Health)

ชื่อย่อ : ส.บ. (อนามัยชุมชน)

          : B.P.H. (Community Health)

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  21,000  บาท/ภาคการศึกษา

อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการสาธารณสุข หรือนักสาธารณสุขชุมชน ในหน่วยงาน ของรัฐบาล เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ศูนย์บริการ สาธารณสุข สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  • นักจัดการ ระบบบริการด้านสาธารณสุขในหน่วยงานของรัฐบาลองค์กร พัฒนาเอกชน (NGO) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบัน สำนัก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  • นักพัฒนาด้านสุขภาพ 
  • ผู้ช่วยนักวิจัย 
  • นักวิจัยภาครัฐและเอกชน งานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


 


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับเจ้าหน้าที่