ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์๑.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ประธานกรรมการ

๒.

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร

กรรมการ

๓.

รองคณบดีฝ่ายการแพทย์แผนตะวันออก

กรรมการ

๔.

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลพะเยา

กรรมการ

๕.

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์

กรรมการ

๖.

หัวหน้าสาขาวิชาแพทยศาสตร์

กรรมการ

๗.

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนจีน

กรรมการ

๘.

หัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

กรรมการ

๙.

หัวหน้าสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

กรรมการ

๑๐.

หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา

กรรมการ

๑๑.

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยชุมชน

กรรมการ

๑๒.

หัวหน้าสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

๑๓.

หัวหน้าสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

กรรมการ

๑๔.

หัวหน้าสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

กรรมการ

๑๕.

นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์

เลขานุการ

๑๖.

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่