ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

คณะกรรมประจำคณะแพทยศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 419/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์ุพิมานมาศ

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

(ประธานกรรมการ)


นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี
รองคณบดีฝ่ายและพัฒนาคุณภาพนิสิต
(กรรมการ)
นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(กรรมการ)
แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
(กรรมการ)
นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลนครพิงค์
(กรรมการ)
นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา
(กรรมการ)
แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
(กรรมการ)

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
(กรรมการ)
นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล
รองคณบดีฝ่ายการแพทย์
(กรรมการ)
แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์
ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(กรรมการ)
แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) (กรรมการ)
นายแพทย์วงศ์วัฒน์ เตมียบุตร
อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
(กรรมการ)
นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
(สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์)
(กรรมการ)นายศรัณยู พิชัยยา
หัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์
(เลขานุการ)
นายพิทักษ์ตันนันตา
บุคลากร
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 7002
0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนที่ google map

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่