ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000


ข่าวสารจากผู้บริหาร


# รายการ
1 โครงการพัฒนาองค์กรณ์เพื่อการส่งเสริมความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในระหว่างวันที่ 10 ถึง 14 กรกฎาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี
2 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
5 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
6 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์
7 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
8 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
9 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
10
11
12 คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำคณะแพทยศาสตร์© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่