ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy) ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยกุต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 


ปณิธาน (Determination) 


การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีีของชุมชน


วิสัยทัศน์ (Vision) 


เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานระดับสากล พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  

2. สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้

3. ให้การดูแลสุขภาพ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่มีีคุณภาพสู่ชุมชน 

4. ให้ความรู้หรือคำปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่