ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ปรัชญา / ปณิธาน / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา (Philosophy) ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยกุต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 


ปณิธาน (Determination) 


การแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีีของชุมชน


วิสัยทัศน์ (Vision) 


เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตราฐานระดับสากล พันธกิจ (Mission) 

1. ผลิตบัณฑิตทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  

2. สร้างงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และการนำไปประยุกต์ใช้

3. ให้การดูแลสุขภาพ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่มีีคุณภาพสู่ชุมชน 

4. ให้ความรู้หรือคำปรึกษาทางวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่