ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

x
# 
รางวัลและความภาคภูมิใจ  
ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 9/5/2565 16:06:28
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นสพ.ธณัญชนัย อุชุโกศลการ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 5 2/5/2565 14:50:28
คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุมชนนวัตกรรม ประจำปี 2564 ระดับ Bronze Award 27/1/2565 18:59:52
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ที่ได้รับโล่ห์เกียรติคุณจากสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา 23/8/2564 16:20:25
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลกรดีเด่นสายวิชาการ คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2564 4/2/2565 16:09:58
คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุน (สำนักงานคณะแพทยศาสตร์) ที่ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลบุคลกรดีเด่น สายสนับสนุน คณะแพทยศาตร์ ประจำปี 2564 23/8/2564 16:12:54
แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ได้ผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 5/5/2564 16:22:48
นายกฤตภาส เทพประการ รับรางวัลโล่เกียรติคุณนิสิตแพทย์ผู้ประพฤติตนดีเด่นในเชิงคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2563 จากแพทยสภา 27/4/2564 13:48:23
นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 18 26/8/2562 16:32:08
รางวัลผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ (4 ดาว) 26/8/2562 16:15:52
Page 1 of 2 (12 items)Prev12Next
© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่