ค่านิยม (Core Value) ประกอบด้วย วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอน จำนวน 14 หลักสูตร

การบริการที่สำคัญ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ

ศูนย์บริการทางการแพทย์ฯ

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารรสุขศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย และด้านหน้ามหาวิทยาลัย Hotline หมายเลขสายด่วน Tel. 097 058 7717 (รถพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง)

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์

ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ หัตถบำบัด ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร จ่ายยาสมุนไพร การดูแลมารดาหลังคลอดครบวงจร ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์ Tel. 0 5446 6666 ต่อ 3590

คลินิกการแพทย์แผนจีน

คลินิกการแพทย์แผนจีน

บัณฑิตที่จบการแพทย์แผนจีน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมให้บริการแก่ชุมชน และสังคม โทรศัพท์ 0-5446-6666ต่อ3313-8 โทรสาร 0-5446-6698

หน่วยแพทย์พระราชทานฯ

หน่วยแพทย์พระราชทานฯ

หนว่ยแพทย์พระราชทานในถิ่นทุรกันดาร สมเด็จพระเทพรัตนร์าชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีในถิ่นทุรกันดารปีละ 6 ครั้ง

การประชุมวิชาการฯ

การประชุมวิชาการฯ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ นวัตกรรมการดูแลสุขภาพของสหวิชาชีพสุขภาพ และ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากงานวิจัยวิชาการสู่การปฏิบัติจริง เพื่อเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

โครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีฯ

โครงการพัฒนาหมู่บ้านสุขภาพดีฯ

1. เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านสุขภาพดี 2. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มอายุได้รับการดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร 3.เพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคที่เป็นปัญหาของประเทศ

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม
การบริหารจัดการตามพันธกิจหลักของคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย
ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร

ศ.(พิเศษ) ดร.นพ.วิชัย เทียนถาวร

รองอธิการบดี คณบดีคณะแพทยศาสตร์

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและประกันฯ

ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

ดร.น้ำเงิน จันทรมณี

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว

ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง

แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง

รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและแพทยศาสตรศึกษา สาขาวิชาแพทยศาสตร์

นพ.ธำรง หาญวงศ์

นพ.ธำรง หาญวงศ์

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลนครพิงค์

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร

แพทย์หญิงจิรพร ภัทรนุธาพร

รองคณบดีฝ่ายศูนย์แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลพะเยา

เกี่ยวกับ

ประวัติ (Biography)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (School of Medicine : University of Phayao) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สำนักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ได้รับการโอนย้ายนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จากสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 243 คน ตั้งเป้าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ได้แต่งตั้งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป็นสถาบันพี่เลี้ยงการผลิตแพทย์ และได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553 ขึ้น และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ปณิธานของมหาวิทยาลัย“ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”(Wisdom for Community Empowerment ) คณะแพทยศาสตร์ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสร้างหลักสูตรใหม่เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาชีพ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย คณะแพทย์รับนิสิตเข้าศึกษาใน 2 กลุ่ม คือ 1) นิสิตจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียน 6 ปีการศึกษา และ 2) นิสิตที่จบปริญญาตรีทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (แพทย์แนวใหม่) เรียน 5 ปีการศึกษา คณะแพทยศาสตร์รับนิสิตรุ่นแรกเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2554 จำนวน 16 คน ปัจจุบันมีนิสิตแพทย์สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 2 รุ่น รวม 30 คน

ติดต่อคณะแพทยศาสตร์

  •   0 5446 6666
  •   19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
  •   medicine2551@gmail.com.
จำนวนนิสิต
บุคลากรสายวิชาการ
บุคลากรสายบริการ
บุคลากรทั้งหมด
ปรัชญา “True success in not in the learning but in its Application to the benefit of mankind” ปณิธาน พระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก " ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์ "

ปรัชญา ปณิธาน

คณะแพทยศาสตร์
วิสัยทัศน์ "ผลิต Family health team for remote areaเพื่อบริการวิชาการและงานวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุขภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570)"
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

คณะแพทยศาสตร์
ค่านิยม " วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที " สมรรถนะหลัก "ชำนาญเรื่อง Family Health Team, Social Engagement (Student Engagement to Community Engagement) Surveillance System, Primary Care to Primary Health Care "
ค่านิยม สมรรถนะหลัก

ค่านิยม สมรรถนะหลัก

คณะแพทยศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์