ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:31:10
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:28:41
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 23/4/2564 9:15:34
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0052/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 19/7/2564 11:12:15
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0051/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรายวิชาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับชั้นปรีคลินิก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 19/7/2564 11:10:34
คำสั่งคณะแพทยศาตร์ ที่ 0054/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะนักวิจัย 19/7/2564 11:14:48
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0053/2564 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 19/7/2564 10:53:39
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายนิสิตคณะแพทยศาสตร์ปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:07:24
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำคณะแพทยศาสตร์ 2564 14/7/2564 8:59:16
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0049/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินคุณภาพผลงานวิชาการประเภทหนังสือ เรื่อง "ทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกั้นเฉียบพลัน" 14/7/2564 8:57:43
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4313/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 14/7/2564 8:55:11
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 691/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 5/7/2564 14:40:53
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แหล่งฝึก ครูพี่เลี้ยง การฝึกงานวิชาชีพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รายวิชา 323391 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 5/7/2564 11:38:45
Page 1 of 9 (81 items)Prev123456789Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/7/2564 14:19:05
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) ครั้งที่ 2 25/6/2564 10:22:49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:01:32
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:00:41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:09
แผนซื้อจ้าง เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 11/2/2564 11:02:46
แผนซื้อจ้าง เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 11/2/2564 11:01:47
แผนซื้อจ้าง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 11/2/2564 11:00:27
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2/9/2562 11:51:10
x
รับสมัครงาน 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ (สายสนับสนุน) 21/7/2564 8:46:48
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 23/6/2564 9:41:18
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 18/6/2564 9:10:53
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft team เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 7/6/2564 13:32:27
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 28/5/2564 9:40:34
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 5/5/2564 14:37:17
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 9/4/2564 20:38:28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 24/3/2564 14:54:30
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 19/3/2564 11:41:07
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 อัตรา 10/3/2564 15:03:11
Page 1 of 2 (14 items)Prev12Next

ปฏิทินกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์


© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่