ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๓/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 11:48:29
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๒/๒๕๖๒ เรื่อง อนุมัติให้ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ลาออกจากหัวหน้าสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 11:46:27
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๔๙๑/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มวิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 11:45:16
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของตำแหน่งนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข พ.ศ. 2562 2/9/2562 11:42:10
ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การรับบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2557 2/9/2562 11:39:02
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 2/9/2562 11:36:55
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้ผลภาษาอังกฤษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2/9/2562 11:35:37
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 2/9/2562 11:33:46
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๐ 2/9/2562 11:31:56
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ 2/9/2562 11:30:08
Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2/9/2562 11:51:10
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25

วิดิทัศน์

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่