ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์


x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 23/4/2564 9:15:34
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3347/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 15/6/2564 16:11:56
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3672/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 15/6/2564 12:49:45
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกงานสำหรับนิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 4-6 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)) 4/6/2564 14:31:25
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3171/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดี รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 27/5/2564 9:48:38
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3170/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 25/5/2564 9:44:15
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3169/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 25/5/2564 9:43:09
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3168/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 25/5/2564 9:42:23
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3167/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 25/5/2564 9:41:19
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3167/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 25/5/2564 9:41:16
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการจัดบริการสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน 24/5/2564 14:57:40
Page 1 of 7 (67 items)Prev1234567Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:01:32
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:00:41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:09
แผนซื้อจ้าง เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 11/2/2564 11:02:46
แผนซื้อจ้าง เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 11/2/2564 11:01:47
แผนซื้อจ้าง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 11/2/2564 11:00:27
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2/9/2562 11:51:10
x
รับสมัครงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 18/6/2564 9:10:53
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft team เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 7/6/2564 13:32:27
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 28/5/2564 9:40:34
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 5/5/2564 14:37:17
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 9/4/2564 20:38:28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 24/3/2564 14:54:30
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 19/3/2564 11:41:07
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 อัตรา 10/3/2564 15:03:11
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
Page 1 of 2 (12 items)Prev12Next

ปฏิทินกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่