“ผลิต Family health team for Remote Area บริการวิชาการและวิจัยด้านการแพทย์และสาธารณสุข ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน ให้เข้มแข็งและสังคมเป็นสุข ภายใน 10 ปี (พ.ศ. 2560-2570) ”

วินัย หน้าที่ สามัคคี เสียสละ สัจจะ กตเวที

ประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 3

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ /ข่าวแสดงความยินดี /ข่าวรับสมัครงาน

Read More

Download document

แบบฟอร์ม /คู่มือ /ระบบปฏิบัติการ /Microsoft Office /Anti Virus /บริการต่างๆ

Read More