ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • 0 5446 666 ต่อ 7020

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวและกิจกรรม |

ข่าวทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรับทุนการศึกษา มูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา และมูลนิธิชิน โสภณพนิช ปีการศึกษา 2564 10/8/2564 9:04:42
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:13:11
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ทุนการศึกษาสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2564 15/7/2564 15:11:17
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:31:10
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2564 9/7/2564 10:28:41
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 23/4/2564 9:15:34
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0094/2564 เรื่อง การมอบหมายงานในหน้าที่ของบุคลากรสายสนับสนุน ภายใต้สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 8/10/2564 10:23:28
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0093/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ระดับชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2564 8/10/2564 10:22:04
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0092/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมิน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ระดับชั้นปรีคลินิก ปีการศึกษา 2564 8/10/2564 10:20:49
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0091/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้รองคณบดี รักษาการแทนรองคณณบดี ผู้ช่วยคณบดี และรักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี กำกับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ และช่วยกำกับดูแลการปฏิบัติงานแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 8/10/2564 10:17:11
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0084/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 1/10/2564 13:32:49
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 30/9/2564 10:04:31
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5936/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 26/8/2564 16:30:14
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0063/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ 23/8/2564 14:44:41
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0034/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ 11/8/2564 16:26:10
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 11/8/2564 16:12:00
Page 1 of 10 (94 items)Prev12345678910Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/8/2564 14:18:04
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/8/2564 14:17:01
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30/8/2564 14:15:39
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 10 รายการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/7/2564 14:19:05
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) ครั้งที่ 2 25/6/2564 10:22:49
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:01:32
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:00:41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:09
แผนซื้อจ้าง เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 11/2/2564 11:02:46
Page 1 of 2 (13 items)Prev12Next
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน10 อัตรา 20/9/2564 9:13:05
ประกาศมหรับสมัครนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ จำนวน10 อัตรา 14/9/2564 17:02:36
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 23/8/2564 14:56:35
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา 23/8/2564 14:54:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 10/8/2564 12:57:24
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 2/8/2564 16:57:33
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ (สายสนับสนุน) 21/7/2564 8:46:48
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 23/6/2564 9:41:18
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 18/6/2564 9:10:53
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง กำหนดวันสอบข้อเขียนออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Microsoft team เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 7/6/2564 13:32:27
Page 1 of 2 (20 items)Prev12Next

รางวัลและความภาคภูมิใจ |

ข่าวทั้งหมด

ปฏิทินกิจกรรม คณะแพทยศาสตร์


© 2021 MED UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่