ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 419/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 2/3/2564 15:16:52
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 25/2/2564 15:28:09
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0004/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 16/2/2564 11:58:49
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการประจำส่วนงาน ข้อ 5(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/2/2564 14:37:09
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการประจำส่วนงาน ข้อ 5(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/2/2564 14:30:05
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0003/2564 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะแพทยศาสตร์ จัดทำเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP ของกรมบัญชีกลาง 9/2/2564 14:25:52
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0002/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำส่วนงาน ข้อ 5(4) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 9/2/2564 14:23:46
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 645/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 9/2/2564 14:20:28
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 363/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 9/2/2564 14:17:39
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับย้ายหลักสูตร/สาขาวิชาของคณะแพทยศาสตร์ไปยังคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ 5/2/2564 10:39:50
Page 1 of 4 (34 items)Prev1234Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนซื้อจ้าง เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 11/2/2564 11:02:46
แผนซื้อจ้าง เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 11/2/2564 11:01:47
แผนซื้อจ้าง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 11/2/2564 11:00:27
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2/9/2562 11:51:10
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่