ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

 • + (054) 466 666

 • medicine@up.ac.th

 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
  19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

 • เจตจำนงสุจริต,
 • Congratulation
 • Welcome
 • 1
 • up
 • เราภูมิใจ
 • หอประชุมพญางำเมือง
 • สถานที่รายงานตัวบัณฑิต/

ข่าวกิจกรรมสายตรงคณบดี


วีระพล จันทร์ดียิ่ง, ศ. นพ.

คณบดีคณะแพทยศาสตร์

โทร 054 466 666 ต่อ 3316

Email : verapol.c@gmail.com


x
สาสน์จากคณบดี 
No data to display
x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 9/1/2563 16:23:59
คำสั่งมพ เรื่อง ย้ายสาขาวิชาพนักงานมหาวิทยาลัย ราย น.ส.สายฝน ผุดผ่อง ตั้งแต่ 26 ก.ย. 62 9/1/2563 16:23:14
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการส่งเสริมกิจกรรมมหาวิทยาลัยพะเยา 9/1/2563 16:22:15
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ 9/1/2563 16:21:07
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ดร.ประจวบ แหลมหลัก) 9/1/2563 16:20:11
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (ดร.วรางคณา กล้าจริง) 9/1/2563 16:19:10
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (นพ.สรวิศ บุญญฐี) 9/1/2563 16:16:58
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง) 9/1/2563 16:15:58
คำสั่งมพ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 2563 9/1/2563 16:03:48
คำสั่งมพ เรื่อง มอบหมายอำนาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 9/1/2563 14:44:43
Page 1 of 5 (47 items)Prev12345Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 7/2/2563 17:04:06
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปี 2563 27/12/2562 14:55:42
ศธ0590.1801-1405-ขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ของคณะแพทยศาสตร์ 11/11/2562 13:36:18
แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ 11/11/2562 13:35:28
แผนการจัดซื้อจัดปี 11/11/2562 13:33:38
สขร.คณะแพทย์-61 11/11/2562 13:31:16
ประกาศแผนน้ำมัน-ปี-62 11/11/2562 13:30:01
จัดซื้อความดันตา 11/11/2562 13:28:18
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2/9/2562 11:51:10
x
รับสมัครงาน 
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25
 • 95
  บุคลากรสายวิชากร
 • 75
  บุคลากรสายบริการ
 • 2441
  จำนวนนิสิต

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่