ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  • Pr

ข่าวกิจกรรมx
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกหัวหน้างาน ภายในส่วนงานตามมาตรา ๗(๓) แห่งพระราบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ตำแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 28/4/2563 23:12:42
การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องด้วยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 2) 1/4/2563 9:35:33
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานของอาจารย์ละบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 1/4/2563 0:19:53
1.แบบฟอร์มขออนุญาตปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) สำหรับหัวหน้าส่วนงาน 26/3/2563 10:31:45
ประกาศ-มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่-2019COVID-19 24/3/2563 17:02:00
ประกาศ-เจตนารมณ์ในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 24/3/2563 17:00:44
แผนการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำส่วนงาน-ข้อ-๕๔-63 20/3/2563 22:59:35
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการประจำส่วนงาน 20/3/2563 22:57:48
คำสั่ง คณะแพทยศาสตร์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเสนอชื่อผู้สมควรดำรวตำแหน่งกรรมการประจำส่วนงาน 20/3/2563 22:52:52
แนวทางการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และปัญหาหมอกควันPM 2.5 18/3/2563 9:34:23
Page 1 of 6 (57 items)Prev123456Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
ขออนุมัติเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 1) 7/5/2563 15:11:49
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563 ของคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2 1/5/2563 12:20:38
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 7/2/2563 17:04:06
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการปี 2563 27/12/2562 14:55:42
ศธ0590.1801-1405-ขอรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-ประจำปีงบประมาณ-2562-ของคณะแพทยศาสตร์ 11/11/2562 13:36:18
แจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ 11/11/2562 13:35:28
แผนการจัดซื้อจัดปี 11/11/2562 13:33:38
สขร.คณะแพทย์-61 11/11/2562 13:31:16
ประกาศแผนน้ำมัน-ปี-62 11/11/2562 13:30:01
จัดซื้อความดันตา 11/11/2562 13:28:18
Page 1 of 2 (11 items)Prev12Next
x
รับสมัครงาน 
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 17/4/2563 20:12:24
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25

ความรู้สู่ชุมชน


อ่านข่าวทั้งหมด
เกี่ยวกับเรา

เพื่อรองรับการเติบโตทางด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน และเตรียมพร้อมกับการแยกเป็นหาวิทยาลัยเอกเทศ และได้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2551 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2553 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2553 มีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นโรงเรียนแพทย์แห่งที่ 19 ของประเทศไทย และการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

อ่านเพิ่ม
ส่วนงานย่อยในคณะ

สายตรงคณบดี ต่อ 3316
หัวหน้าสำนักงาน ต่อ 3317
หัวหน้างานบริหาร ต่อ 3317
หัวหน้างานแผนงาน ต่อ 3317
เลขานุการ ต่อ 318
งานธุรการ ต่อ 3315
งานกิจการนิสิต ต่อ 3458
งานบริการการศึกษา ต่อ 3313
งานแผนงาน ต่อ 3313
งานบุคคล ต่อ 3315
การเงินและบัญชี ต่อ 3317
งานพัสดุ ต่อ 3315
งานสารสนเทศฯ ต่อ 3859
งานยานพาหนะ ต่อ 3459
งานห้องปฏิติการ ต่อ 3459


ติดต่อเรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา 56000

E-mail:medicine@up.ac.th

website: http://medicine.up.ac.th/

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่