ยินดีต้อนรับสู่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

  • + (054) 466 666

  • medicine@up.ac.th

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
    19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

x
การฝึกอบรม/ทุนการศึกษา 
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 23/4/2564 9:15:34
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2562 2/9/2562 13:57:53
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา จากเงินรายได้ พ.ศ.2554 2/9/2562 11:27:09
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การให้ทุนการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา(นอกเวลาราชการ)สำหรับพนักงานสายบริการ ประจำปี2554 2/9/2562 11:26:12
x
คำสั่ง/ประกาศ/ระเบียบ 
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน 13/5/2564 14:43:34
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แหล่งฝึก ครูพี่เลี้ยง การฝึกงานวิชาชีพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รายวิชา 323391 การฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 27/4/2564 12:50:46
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2881/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 23/4/2564 15:54:54
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 20/4/2564 17:49:26
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0019/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ 8/4/2564 13:19:39
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ 5/4/2564 16:30:02
คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2435/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 5/4/2564 16:28:18
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน ภายในสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2564 5/4/2564 16:26:00
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0016/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 31/3/2564 15:30:25
คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่ 0015/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสโมสรนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 31/3/2564 15:28:34
Page 1 of 6 (52 items)Prev123456Next
x
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:01:32
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 16:00:41
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:54
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/5/2564 15:59:09
แผนซื้อจ้าง เงินนอกงบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) 11/2/2564 11:02:46
แผนซื้อจ้าง เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ 11/2/2564 11:01:47
แผนซื้อจ้าง ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 11/2/2564 11:00:27
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 2/9/2562 11:51:10
x
รับสมัครงาน 
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ตำแหน่ง นายแพทย์ สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา 5/5/2564 14:37:17
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จำนวน 6 อัตรา 9/4/2564 20:38:28
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 24/3/2564 14:54:30
ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยสอน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 19/3/2564 11:41:07
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 6 อัตรา 10/3/2564 15:03:11
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด สาขาวิชาอนามัยชุมชน คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:21:29
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:18:28
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:26
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 2/9/2562 13:17:25

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

19/1 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
0 5446 6666 ต่อ 7002
0 5446 6759
อีเมลล์ : medicine@up.ac.th
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
แผนที่ google map

© 2019 medicine UP
เพิ่มข่าว   สำหรับเจ้าหน้าที่